Regulamin

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.lockandescape.pl lub telefonicznie, zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem, oraz przekazania jego treści wszystkim pozostałym uczestnikom gry. Przed rozpoczęciem gry pracownik spyta uczestników, czy zapoznali się z regulaminem. Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju.
 3. Płatność za grę możliwa jest gotówką lub Voucherem prezentowym na miejscu. Za świadczone usługi na życzenie klienta zostanie wystawiona faktura.
 4. Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i okazać kod vouchera podczas wizyty. Voucher jest ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
 6. Czas trwania gry wynosi 75 minut bez możliwości przedłużenia tego czasu.
 7. Uczestnicy powinni stawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym uprzednio terminem gry. W przypadku spóźnienia, organizator ma prawo do skrócenia czasu gry na zasadzie rozpoczęcia odliczania czasu gry od godziny na którą została dokonana rezerwacja.
 8. Podczas trwania gry obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń umożliwiających: fotografowanie, nagrywania filmów, dźwięku, także wnoszenia i używania telefonów komórkowych. Jeżeli obsługa zauważy, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy bez zwracania pieniędzy.
 9. Przebieg gry jest monitorowany i nie ma możliwości wyłączenia monitoringu.
 10. Pracownicy pokoju mogą udzielać uczestnikom podpowiedzi na żądanie uczestników lub w sytuacji, w której mają one na celu zwiększenie atrakcyjności gry dla uczestników. Przed rozpoczęciem gry uczestnicy mogą zaznaczyć, że nie chcą otrzymywać żadnych podpowiedzi.
 11. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 12. Żaden element gry nie wymaga użycia siły fizycznej. Uczestnicy odpowiadają materialnie za uszkodzone elementy wystroju i wyposażenie. Przed rozpoczęciem gry uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora o zasadach panujących podczas gry i są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do tych zasad.
 13. W pokoju znajdują się elementy oklejone zielono-żółtą taśmą – nie należy ich dotykać podczas gry.
 14. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są również do przestrzegania zaleceń pracowników – zalecenia te mają na celu jedynie komfort i bezpieczeństwo uczestników.
 15. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w grze tylko pod opieką osoby dorosłej, która bierze pełną odpowiedzialność za postępowanie podopiecznych.
 16. Gra nie jest wskazana osobom cierpiącym na choroby psychiczne, epilepsję czy klaustrofobię oraz kobietom w ciąży.
 17. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania zapalniczek i zapałek.
 18. Uczestnictwo w grze pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających jest zabronione. Jeżeli uczestnik nie zastosuje się do tej zasady, organizator ma prawo odmówić przyjęcia grupy.
 19. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 20. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia – w takim wypadku pracownik udzieli informacji o zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem gry.
 21. Organizator może odwołać rezerwacje w przypadku uszkodzenia pokoju lub innego wypadku losowego uniemożliwiającego grę, pracownik niezwłocznie skontaktuje się z osobą, która dokonała rezerwacji telefonicznie lub mailowo.
 22. Odwołać rezerwację można telefonicznie pod numerem podanym na stronie. W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Brak potwierdzenia rezerwacji telefonicznie lub/i podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 24. Podane przy składaniu rezerwacji dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Lock&Escape zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoba, która dokonuje rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu uczestnika z pracownikami. Oświadczenia dotyczące danych osobowych mogą zostać przez uczestnika w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres email info@lockandescape.pl.
 25. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 26. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od skorzystania z usługi w siedzibie firmy.
 27. W przypadku niezastosowania się do regulaminu i/lub zaleceń organizator ma prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 28. ” Lock&Escape” jest częścią firmy MF Kwadrat Mateusz Frąszczak, NIP 6222805397.
 29. Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy.
 30. W przypadku braku odwołania rezerwacji Użytkownik zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy.
 31. Użytkownik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej zapłaty za Produkt.
 32. Umowa wykonywana jest przez M. Frąszczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MF Kwadrat Mateusz Frąszczak, ul. Zacisze 16 63-400 Ostrów Wlkp, NIP: 6222805397, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

POLITYKA RODO

Mając na uwadze obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ” Lock&Escape” MF Kwadrat Mateusz Frąszczak, NIP 6222805397, z siedzibą przy ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań.
 2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych z którym  można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: info@lockandescape.pl.
 3. Podane w formularzu rezerwacyjnym Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania usługi, tj. rezerwacji terminu gry, przygotowania jej przebiegu oraz kontaktu telefonicznego w przypadku konieczności potwierdzenia Państwa obecności w ustalonym terminie.
 4. W przypadku rezerwacji telefonicznej, przekazują Państwo swoje dane osobowe
  w formie ustnej. Wybierając tę formę rezerwacji, zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3.
 5. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wizerunki Państwa i pozostałych uczestników gry. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
 6. W trakcie gry kamery rejestrują wizerunki Państwa i pozostałych uczestników w celu umożliwienia pracownikom Administratora danych prawidłowego świadczenia usługi. Administrator danych po zakończeniu gry nie przechowuje i nie przetwarza tych danych.
 7. Państwa dane osobowe, oprócz wizerunków, będą przechowywane na serwerze strony Administratora danych przez okres niezbędny do poprawnego świadczenia usługi, jednak nie dłużej niż 2 lata licząc od dnia, w którym odbyła się gra. Po tym czasie wszelkie dane zostaną usunięte.
 8. W celach promocyjnych świadczonych przez siebie usług (publikacji w serwisie Facebook), po zakończeniu gry, Administrator danych proponuje wykonanie pamiątkowego zdjęcia jej uczestnikom. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia oraz jego publikację jest dobrowolne.
 9. Przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pojawienie się jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.